Tillägsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kronor om inget annat anges.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med äganderätten har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässigaavskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och koncernföretag.

Byggnad 5-100 år
Inventarier 5 år

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Ersättningar till anställda – pensioner
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

Upplysningar till enskilda poster

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen

Moderbolaget
20192018
Andel av försäljningen som avser koncernföretag100%100%
Andel av inköpen som avser koncernföretag0%0%

Not 3 Övriga rörelseintäkter

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Övriga intäkter0103 0120103 012
0103 0120103 012

Not 4 Medeltalet anställda samt löner och andra ersättningar


Medeltalet anställda
2019
Antal anställda

Varav män
2018
Antal anställda

Varav män
Moderbolaget
Sverige2222
Dotterföretag0000
Koncernen totalt2222

Företagsledningen
2019
Kvinnor

Män
2018
Kvinnor

Män
Styrelsen1809
VD och övriga företagsledningen0101

Personalkostander
2019
Löner och ersättningar

Sociala kostander
2018
Löner och ersättningar

Sociala kostander
Moderbolaget
Löner och ersättningar1 075 828627 4421 053 888684 357
(varav pensionskostnad)(222 348)(274 600)
Dotterföretag0000
(varav pensionskostnad)(0)(0)
Koncernen totalt1 075 828627 4421 053 888684 357
(varav pensionskostnad)(222 348)(274 600)

Not 5 Övriga rörelsekostnader

Koncernen
20192018
Resultat vid avyttring koncernföretag-756 4964 688 394
Resultat avyttring av anläggningstillgångar-699 957-5 439 249
Summa-1 456 453-750 855

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget
20192018
Resultat vid avyttring av andelar i koncernföretag-756 4963 287 393
Nedskrivning av andelar i koncernföretag-150 000-9 130 000
Summa-906 496-5 842 607

Not 7 Resultat från kortfristiga placeringar

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Resultat vid avyttring49 849-32 21849 849-32 218
Summa49 849-32 21849 849-32 218

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Ränteintäkter koncernföretag00285 839297 856
Ränteintäkter övriga1 61723 1431 61723 143
Summa1 61723 143287 456320 999

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Räntekostnader koncernföretag0000
Räntekostnader övriga-6 409-5 153-4 928-3 429
Summa-6 409-5 153-4 928-3 429

Not 10 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Aktuell skatt0000
Uppskjuten skatt-3 305-128 25700
Summa-3 305-128 25700
Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt-6 686 548-9 229 331-6 645 127-10 739 881
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (22%)1 430 9202 030 4521 422 0562 362 774
Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader-376 015-775 147-222 830-2 019 085
Ej skattepliktiga intäkter11 0141 153 93411 014723 226
Ej värderade underskottsavdrag-1 069 224-2 537 496-1 210 240-1 066 915
Summa-3 305-128 25700

Not 11 Byggnad och mark

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde22 061 76631 882 71200
Inköp04 418 27500
Försäljningar och utrangeringar0-14 239 22100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden22 061 76622 061 76600
Ingående avskrivningar-3 314 388-1 893 38300
Årets avskrivningar-108 031-3 026 30600
Försäljningar och utrangeringar01 605 30100
Utgående ackumulerade avskrivningar-3 422 419-3 314 38800
Redovisat värde18 639 34718 747 37800

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde25 86325 86325 86325 863
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden25 86325 86325 86325 863
Ingående avskrivningar-16 063-11 090-16 063-11 090
Årets avskrivningar-4 973-4 973-4 973-4 973
Utgående ackumulerade avskrivningar-21 036-16 063-21 036-16 063
Redovisat värde4 8279 8004 8279 800

Not 13 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde6 392 6487 206 977
Inköp535 0241 625 632
Avyttring0-2 439 961
Redovisat värde6 927 6726 392 64800

Not 14 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Företag

Organisationsnummer

Säte

Antal

Kapitalandel
Redovisat värde
2019-12-31

2018-12-31
Fastighetsbolaget Kronan 2559011-2016Landskrona500100%250 000250 000
Fastighetsbolaget Kronan 3559016-6228Landskrona1 000100%6 540 5796 540 579
Fastighetsbolaget Kronan 5559011-1760Landskrona500100%50 00050 000
Fastighetsbolaget Kronan 6559159-9161Landskrona500100%50 00050 000
6 890 5796 890 579
Moderbolaget
2019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde6 890 57914 718 481
Inköp0100 000
Avyttring0-7 927 902
Aktieägartillskott150 0009 130 000
Nedskrivning-150 000-9 130 000
Redovisat värde6 890 5796 890 579

Not 15 Fordringar hos koncernföretag

Moderbolaget
2019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde18 211 12825 402 611
Omklassificering0-9 166 669
Utlåning1 138 8815 885 186
Amortering-796 065-3 910 000
Redovisat värde18 553 94418 211 128

Not 16 Uppskjuten skattefordran

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde3 409131 66600
Avyttring0-122 469
Värderat under året-3 305-5 78800
Redovisat värde1043 40900

Den uppskjutna skattefordran avser temporära skillnader i byggnader och mark. Skattemässiga underskottsavdrag har inte åsatts ett värde.

Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Avskrivningar113 0043 031 2794 9734 973
Vinst vid försäljning koncernföretag0-4 688 39400
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar05 439 24900
Summa113 0043 782 1344 9734 973

Not 18 Likvida medel

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Banktillgodohavanden39 459 22713 821 35339 283 23011 397 449
Kortfristiga placeringar5 892 0405 842 1915 892 0405 842 191
Totalt likvida medel45 351 26719 663 54445 175 27017 239 640

Övriga upplysningar

Not 19 Eventualförpliktelser
Landskrona Stadsutveckling AB har lämnat en hyresgaranti under fem år beträffande lokaler till förmån för Brf Kronan 5.

Not 20 Koncernuppgifter
Landskrona Stadsutveckling AB är dotterföretag till Landskrona Stadshus AB, 559094-8344 med säte i Landskrona. Moderbolaget upprättar koncernredovisning i vilken denna koncern ingår. Övergripande koncernredovisning upprättas av Landskrona stad, 212000-1140.

Not 21 Händelser efter räkenskapsårets slut
Utredning avseende ny ambulansinfart för sjukhuskvarteret har tagits fram vilket var ett villkor från Region Skåne för att de ska sälja markbiten.
Arbetet med en ny detaljplan avseende fastigheten i Kronan 6 har inletts.