Resultaträkning

Koncernen
Not2019-01-01
2019-12-31
2018-01-01
2018-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning304 797313 209
Övriga rörelseintäkter30103 012
Summa rörelsens intäkter304 797416 221
Rörelsens kostnader
Direkta fastighetskostnader-468 706-869 262
Övriga externa kostnader-3 284 057-3 209 966
Personalkostnader4-1 714 182-1 769 962
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar-113 004-3 031 279
Övriga rörelsekostnader5-1 456 453-750 855
Summa rörelsens kostnader-7 036 402-9 631 324
Rörelseresultat-6 731 605-9 215 103
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från kortfristiga placeringar749 849-32 218
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter81 61723 143
Räntekostnader och liknande resultatposter9-6 409-5 153
Summa finansiella poster45 057-14 228
Resultat efter finansiella poster-6 686 548-9 229 331
Skatt på årets resultat10-3 305-128 257
Årets resultat-6 689 853-9 357 588

Noter

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Övriga intäkter0103 0120103 012
0103 0120103 012

Not 4 Medeltalet anställda samt löner och andra ersättningar

Medeltalet anställda2019
Antal anställda

Varav män
2018
Antal anställda

Varav män
Moderbolaget
Sverige2222
Dotterföretag0000
Koncernen totalt2222
Företagsledningen2019
Kvinnor

Män
2018
Kvinnor

Män
Styrelsen1809
VD och övriga företagsledningen0101
Personalkostnader2019
Löner och ersättningar

Sociala kostander
2018
Löner och ersättningar

Sociala kostander
Moderbolaget
Löner och ersättningar1 075 828627 4421 053 888684 357
(varav pensionskostnad)(222 348)(274 600)
Dotterföretag0000
(varav pensionskostnad)(0)(0)
Koncernen totalt1 075 828627 4421 053 888684 357
(varav pensionskostnad)(222 348)(274 600)

Not 5 Övriga rörelsekostnader

Koncernen
20192018
Resultat vid avyttring koncernföretag-756 4964 688 394
Resultat avyttring av anläggningstillgångar-699 957-5 439 249
Summa-1 456 453-750 855

Not 7 Resultat från kortfristiga placeringar

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Resultat vid avyttring49 849-32 21849 849-32 218
Summa49 849-32 21849 849-32 218

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Räntekostnader koncernföretag00285 839297 856
Räntekostnader övriga1 61723 1431 61723 143
Summa1 61723 143287 456320 999

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Räntekostnader koncernföretag0000
Räntekostnader övriga-6 409-5 153-4 928-3 429
Summa-6 409-5 153-4 928-3 429

Not 10 Skatt på årets resultat

KoncernenModerbolaget
2019201820192018
Aktuell skatt0000
Uppskjuten skatt-3 305-128 25700
Summa-3 305-128 25700
Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt-6 686 548-9 229 331-6 645 127-10 739 881
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (22%)1 430 9202 030 4521 422 0562 362 774
Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader-376 015-775 147-222 830-2 019 085
Ej skattepliktiga intäkter11 0141 153 93411 014723 226
Ej värderade underskottsavdrag-1 069 224-2 537 496-1 210 240-1 066 915
Summa-3 305-128 25700