Förvaltningsberättelse

Verksamheten
Bolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och utveckla fastigheter inom Landskrona kommun, huvudsakligen för bostadsändamål och kommersiella lokaler samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets säte är Landskrona.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under verksamhetsåret har Hampus Trellid lämnat som VD för Landskrona Stadsutveckling AB. Till ny VD har Lars Bengtsson utsetts. Under året har Landskrona Stadsutveckling AB initierat möten mellan Fastighetsägarföreningen och Hyresgästföreningen för att få till ett avtal mellan parterna avseende Trygghetscertifieringar av fastigheter. Detta i syfte att med Trygghetscertifieringen som verktyg driva stadsutvecklingsprojekt tillsammans med fastighetsägarna för att skapa trygga boendemiljöer. Arbetet sker inom ramen för samverkansavtalet mellan Polisen och Staden.

Fastighetsbolaget Kronan 2 Landskrona AB
Arbetet med att förvärva mark från Region Skåne för att kunna förverkliga detaljplanen för det så kallade Sjukhuskvarteret, har pågått under året. Utredningar avseende vilka ledningar som korsar marken har genomförts för att kunna träffa slutgiltigt avtal om markköp och göra fastigheten exploateringsbar.

Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB
Neptun 25, belägen vid Teaterparken, har material rörande markföroreningar analyserats och genomgåtts för att bedöma fastighetens status.

Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB
Per den 1 januari 2019 övergick det ekonomiska ansvaret för fastigheten Karl XV 5 från Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB till Brf Kronan 5. Lokalen i fastigheten hyrdes ut till Landskrona Stad fr.o.m. april 2019. Det ekonomiska ansvaret för lokalen har Landskrona Stadsutvecklingskoncernen fram till år 2024 samt så har en del tillkommande arbete belastade årets resultat.

Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB
I bolaget finns en fastighet i Asmundtorp. Med sitt centrala läge har fastigheten en god utvecklingspotential. Arbetet med att tomställa fastigheten slutfördes under året. Förberedelser för en kommande rivning startades.

Koncernen
Flerårsöversikt (tkr)2019201820172016
Nettoomsättning3053132 6443 725
Resultat efter finansiella poster-6 687-9 229-2 532-7 737
Balansomslutning71 14978 70488 196100 029
Soliditet (%)99,498,398,486,9
Medeltal anställda2,02,01,52,0
Moderbolaget
Flerårsöversikt (tkr)2019201820172016
Nettoomsättning10212323876
Resultat efter finansiella poster-4 920-9 86053-5 705
Balansomslutning71 03678 22889 17988 527
Soliditet (%)99,598,998,899,2
Medeltal anställda2,02,01,52,0

Ägarförhållanden
Moderföretag är Landskrona Stadshus AB, org.nr. 559094-8344, med säte i Landskrona. Nedan följer en sammanställning på samtliga ägares innehav:

  • Landskrona Stadshus AB 92,72 %
  • HSB Landskrona Ek. Förening 0,97 %
  • Brinova Landskrona Holding AB 0,97 %
  • Heimstaden AB 0,97 %
  • Svenska Hus i Skåne AB 0,97 %
  • Paulssons Fastigheter Öresund AB 0,97 %
  • Lindström Fastigheter AB 0,49 %
  • Stena Fastigheter Malmö AB 0,97 %
  • AB Landskronahem 0,97 %

 

Resultatdisposition
(Belopp i kr) Förslag till disposition av bolagets vinstmedel
Till årsstämmans förfogande står:
överkursfond67 046 842
årets resultat- 6 645 127
60 401 715
Styrelsen föreslår att:
i ny räkning överföres60 401 715
60 401 715

Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.