Balansräkning

Eget kapital och skulder

Koncernen
Not2019-12-312018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital10 300 00010 300 000
Övrigt tillskjutet kapital93 000 00093 000 000
Annat eget kapital-25 913 003-16 555 415
Årets resultat-6 689 853-9 357 588
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare70 697 14477 386 997
Summa eget kapital70 697 14477 386 997
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder133 658395 849
Skulder till koncernföretag043 755
Övriga skulder78 35388 148
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter228 412788 819
Summa kortfristiga skulder440 4231 316 571
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER71 137 56778 703 568