Kassaflödesanalys

Koncernen
Not2019-01-01
2019-12-31
2018-01-01
2018-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat-6 731 605-9 215 103
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet17113 0043 782 134
Resultat från kortfristiga placeringar49 849-32 218
Erhållen ränta1 61723 143
Betald ränta-6 409-5 153
Betald skatt-44 31863 946
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-6 617 862-5 383 251
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar33 717 257-28 249 109
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder-876 648-134 660
Kassaflöde från den löpande verksamheten26 222 747-33 767 020
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-535 024-6 043 907
Avyttring av nettotillgångar i koncernföretag011 165 295
Kassaflöde från investeringsverksamheten-535 0245 121 388
Årets kassaflöde25 687 723-28 645 632
Likvida medel vid årets början19 663 54448 309 176
Likvida medel vid årets slut inklusive kortfristiga placeringar1845 351 26719 663 544

Noter

Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Avskrivningar113 0043 031 2794 9734 973
Vinst vid försäljning koncernföretag0-4 688 39400
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar05 439 24900
Summa113 0043 782 1344 9734 973

Not 18 Likvida medel

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Banktillgodohavanden39 459 22713 821 35339 283 23011 397 449
Kortfristiga placeringar5 890 0405 842 1915 892 0405 842 191
Totalt likvida medel45 351 26719 663 54445 175 27017 239 640