Balansräkning

Tillgångar

Koncernen
Not2019-12-312018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark1118 639 34718 747 378
Inventarier, verktyg och installationer124 8279 800
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar136 927 6726 392 648
25 571 84625 149 826
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran161043 409
1043 409
Summa anläggningstillgångar25 571 95025 153 235
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar08 900
Fordringar hos koncernföretag049 542
Övriga fordringar214 35033 759 462
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter068 885
214 35033 886 789
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar5 892 0405 842 191
Kassa och bank39 459 22713 821 353
Summa omsättningstillgångar45 565 61753 550 333
SUMMA TILLGÅNGAR71 137 56778 703 568

Noter

Not 11 Byggnad och mark

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde22 061 76631 882 71200
Inköp04 418 27500
Försäljningar och utrangeringar0-14 239 22100
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden22 061 76622 061 76600
Ingående avskrivningar-3 314 388-1 893 38300
Årets avskrivningar-108 031-3 026 30600
Försäljningar och utrangeringar01 605 30100
Utgående ackumulerade avskrivningar-3 422 419-3 314 38800
Redovisat värde18 639 34718 747 37800

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde25 86325 86325 86325 863
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden25 86325 86325 86325 863
Ingående avskrivningar-16 063-11 090-16 063-11 090
Årets avskrivningar-4 973-4 973-4 973-4 973
Utgående ackumulerade avskrivningar-21 036-16 063-21 036-16 063
Redovisat värde4 8279 8004 8279 800

Not 13 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde6 392 6487 206 977
Inköp535 0241 625 632
Avyttring0-2 439 961
Redovisat värde6 927 6726 392 64800

Not 16 Uppskjuten skattefordran

Koncernen Moderbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde3 409131 66600
Avyttring0-122 46900
Värderat under året-3 305-5 78800
Redovisat värde1043 40900

Den uppskjutna skattefordran avser temporära skillnader i byggnader och mark. Skattemässiga underskottsavdrag har inte åsatts ett värde.