Kassaflödesanalys

Moderbolaget
Not2019-01-01
2019-12-31
2018-01-01
2018-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat-4 346 068-4 302 626
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet174 9734 973
Resultat från kortfristiga placeringar49 849-32 218
Erhållen ränta287 456320 999
Erlagd ränta-4 928-3 429
Betald skatt53 9410
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-3 954 777-4 012 301
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar35 411 002-40 903 134
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder-546 343-225 737
Kassaflöde från den löpande verksamheten30 909 882-45 141 172
Investeringsverksamheten
Försäljning av dotterföretag-906 49611 115 295
Förändring av långfristiga fordringar-2 067 8163 281 483
Kassaflöde från investeringsverksamheten-2 974 31214 396 778
Årets kassaflöde27 935 570-30 744 394
Likvida medel vid årets början17 239 64047 984 034
Likvida medel vid årets slut inklusive kortfristiga placeringar1845 175 21017 239 640

Noter

Not 17 Ej kassaflödespåverkande poster

Koncernen Moderbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Avskrivningar113 0043 031 2794 9734 973
Vinst vid försäljning koncernföretag0-4 688 39400
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar05 439 24900
Summa113 0043 782 1344 9734 973

Not 18 Likvida medel

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Banktillgodohavanden39 459 22713 821 35339 283 23011 397 449
Kortfristiga placeringar5 892 0405 842 1915 892 0405 842 191
Totalt likvida medel45 351 26719 663 54445 175 27017 239 640