Förändring av eget kapital

Moderbolaget
AktiekapitalÖverkursfondBalanserad vinst inkl. årets resultatSumma eget kapital
Belopp vid årets ingång 2019-01-0110 300 00077 786 723-10 739 88177 346 842
Vinstdisposition enligt årsstämma Ianspråktagande av överkursfond-10 739 88110 739 8810
Årets resultat-6 645 127-6 645 127
Belopp vid årets utgång 2019-12-3110 300 00067 046 842-6 645 12770 701 715