Resultaträkning

Moderbolaget
Not2019-01-01
2019-12-31
2018-01-01
2018-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning2102 420123 536
Övriga rörelseintäkter30103 012
Summa rörelsens intäkter102 420226 548
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader-2 729 273-2 754 239
Personalkostnader4-1 714 182-1 769 962
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar-4 973-4 973
Summa rörelsens kostnader-4 448 428-4 529 174
Rörelseresultat-4 346 008-4 302 626
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag6-906 496-5 842 607
Resultat från kortfristiga placeringar749 849-32 218
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter8287 456320 999
Räntekostnader och liknande resultatposter9-4 928-3 429
Summa finansiella poster-574 119-5 557 255
Resultat efter finansiella poster-4 920 127-9 859 881
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag-1 725 000-880 000
Summa bokslutsdispositoner-1 725 000-880 000
Resultat före skatt-6 645 127-10 739 881
Skatt på årets resultat1000
Årets resultat-6 645 127-10 739 881

Noter

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen

Moderbolaget
20192018
Andel av försäljningen som avser koncernföretag100%100%
Andel av inköpen som avser koncernföretag0%0%

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Övriga intäkter0103 0120103 012
0103 0120103 012

Not 4 Medeltalet anställda samt löner och andra ersättningar


Medeltalet anställda
2019
Antal anställda

Varav män
2018
Antal anställda

Varav män
Moderbolaget
Sverige2222
Dotterföretag0000
Koncernen totalt2222

Företagsledningen
2019
Kvinnor

Män
2018
Kvinnor

Män
Styrelsen1809
VD och övriga företagsledningen0101

Personalkostnader
2019
Löner och ersättningar

Sociala kostander
2018
Löner och ersättningar

Sociala kostander
Moderbolaget
Löner och ersättningar1 075 828627 4421 053 888684 357
(varav pensionskostnad)(222 348)(274 600)
Dotterföretag0000
(varav pensionskostnad) (0)(0)
Koncernen totalt1 075 828627 4421 053 888684 357
(varav pensionskostnad)(222 348)(274 600)

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

Moderbolaget
20192018
Resultat vid avyttring av andelar i koncernföretag-756 4963 287 393
Nedskrivning av andelar i koncernföretag-150 000-9 130 000
Summa906 496-5 842 607

Not 7 Resultat från kortfristiga placeringar

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Resultat vid avyttring49 849-32 21849 849-32 218
Summa49 849-32 21849 849-32 218

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Ränteintäkter koncernföretag00285 839297 856
Ränteintäkter övriga1 61723 1431 61723 143
Summa1 61723 143287 456320 999

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Räntekostnader koncernföretag0000
Räntekostnader övriga-6 409-5 153-4 928-3 429
Summa-6 409-5 153-4 928-3 429

Not 10 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget
2019201820192018
Aktuell skatt0000
Uppskjuten skatt-3 305-128 25700
Summa-3 305-128 25700
Redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt-6 686 548-9 229 331-6 645 127-10 739 881
Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (22%)1 430 9202 030 4521 422 0562 362 774
Avstämning av redovisad skatt
Ej avdragsgilla kostnader-376 015-775 147-222 830-2 019 085
Ej skattepliktiga intäkter11 0141 153 93411 014723 226
Ej värderade underskottsavdrag-1 069 224-2 537 496-1 210 240-1 066 915
Summa-3 305-128 25700