Förändring av eget kapital

Koncernen
Belopp i tkrAktiekapitalÖvrigt tillskjutet kapitalAnnat eget kapital inkl årets resultatSumma eget kapital huvudägareInnehav utan bestämmande inflyttandeSumma eget kapital
Belopp vid årets ingång 2019-01-0110 30093 000-25 91377 387077 387
Årets resultat-6 690-6 690-6 690
Belopp vid årets utgång 2019-12-3110 30093 000-32 60370 697070 697