Balansräkning

Tillgångar

Moderbolaget
Not2019-12-312018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer124 8279 800
4 8279 800
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag146 890 5796 890 579
Fordringar hos koncernföretag1518 553 94418 211 128
25 444 52325 101 707
Summa anläggningstillgångar25 449 35025 101 707
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar049 542
Fordringar hos koncernföretag310 62835 088 650
Övriga fordringar101 539372 171
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter0366 747
412 16735 877 110
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar5 892 0405 842 191
Kassa och bank39 283 23011 397 449
Summa omsättningstillgångar45 587 43753 116 750
SUMMA TILLGÅNGAR71 036 78778 228 257

Noter

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

KoncernenModerbolaget
2019-12-312018-12-312019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde25 86325 86325 86325 863
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden25 86325 86325 86325 863
Ingående avskrivningar-16 063-11 090-16 063-11 090
Årets avskrivningar-4 973-4 973-4 973-4 973
Utgående ackumulerade avskrivningar-21 036-16 063-21 036-16 063
Redovisat värde4 8279 8004 8279 800

Not 14 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Företag

Organisationsnummer

Säte

Antal

Kapitalandel
Redovisat värde
2019-12-31

2018-12-31
Fastighetsbolaget Kronan 2559011-2016Landskrona500100%250 000250 000
Fastighetsbolaget Kronan 3559016-6228Landskrona1 000100%6 540 5796 540 579
Fastighetsbolaget Kronan 5559011-1760Landskrona500100%50 00050 000
Fastighetsbolaget Kronan 6559159-9161Landskrona500100%50 00050 000
6 890 5796 890 579
Moderbolaget
2019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde6 890 57914 718 481
Inköp0100 000
Avyttring0-7 927 902
Aktieägartillskott150 0009 130 000
Nedskrivning-150 000-9 130 000
Redovisat värde6 890 5796 890 579

Not 15 Fordringar hos koncernföretag

Moderbolaget
2019-12-312018-12-31
Ingående anskaffningsvärde18 211 12825 402 611
Omklassificering0-9 166 669
Utlåning1 138 8815 885 186
Amortering-796 065-3 910 000
Redovisat värde18 553 94418 211 128