Balansräkning

Eget kapital och skulder

Moderbolaget
Not2019-12-312018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital10 300 00010 300 000
10 300 00010 300 000
Fritt eget kapital
Överkursfond67 046 84277 786 722
Årets resultat-6 645 127-10 739 881
60 401 71567 046 841
Summa eget kapital70 701 71577 346 841
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder124 131277 687
Övriga skulder64 21686 369
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter146 725517 360
Summa kortfristiga skulder335 072881 416
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER71 036 78778 228 257