Positiv trend i Landskrona

Efterhand som Öresundsregionen växt sig starkare har fördelarna med Landskrona blivit allt mer uppenbara. Idag är Landskrona väl rustat att på allvar delta i striden om företagsetableringar och nyinflyttningar.

I ansträngningarna att stärka Landskronas attraktivitet och tillväxt har utvecklingen av fastighetsbeståndet stor betydelse. Därför är Landskrona Stadsutvecklings uppgift så otroligt viktig. Att lyfta en hel stad tar tid och det är ett långsiktigt arbete. Tålamod, envishet och engagemang är nödvändigt. Jag upplever att det finns en stark vilja både hos allmänheten och hos våra olika förvaltningar att bidra till den positiva utveckling vi nu ser i Landskrona. När vi tar tillvara de synergier som finns mellan stadens olika verksamheter, och flera goda krafter arbetar mot samma mål ökar chansen att vi lyckas.

 

TÅLAMOD, ENVISHET OCH ETT DJUPT ENGAGEMANG ÄR NÖDVÄNDIGT

 

I maj 2019 tillträdde jag som VD för Landskrona Stadsutveckling. Sedan dess har jag ägnat en stor del av min tid till att se över vår verksamhet och att hitta nya vägar framåt så att vi kan arbeta så effektivt som möjligt. Det gäller att skaffa bra överblick och bestämma sig för var man kan göra mest nytta. Trygghetsskapande insatser och fler bostäder är såklart angeläget. Båda dessa åtgärder är katalysatorer som kommer att ge positiva effekter framåt.

En årsredovisning ska ju ge en helhetsbild av verksamheten och vad som hänt under året. Det finns ett antal viktiga tilldragelser att berätta om och glädjande nog har många förberedelser gjorts och viktigt grundarbete blivit klart.


Lasarettet i Landskrona

Sjukhusområdet

På gamla sjukhusområdet kommer Landskrona Stadsutveckling att utveckla Sjukhuskvarteret 18 och 19. Kvarteret består av den gamla överläkarvillan och en hyresfastighet. I den nya detaljplanen ingår renovering av överläkarvillan, byggnation av radhus och ett 16-våningshus. För närvarande arbetar vi fram en ny trafiklösning för området och så fort avtalen med Region Skåne är klara kan projektet starta

Asmundtorps bykärna

Hyresfastigheterna i Asmundtorps bykärna är nu helt tomma. De kommer att rivas under 2020 och en ny detaljplan ska tas fram för tomten. Vi arbetar med att hitta en fastighetsutvecklare som kan ta över projektet. På sikt är det tänkt att tomten ska bebyggas med nya, fina bostäder – ett lyft för hela byn.

Trygghetsarbete

Satsningarna på trygg stadsmiljö fortsätter. Ett exempel är arbetet med trivseI och trygghet i Wrangelska parken. I grunden handlar det om att få med fastighetsägare och hyresgästföreningen på tåget. Samarbete för bättre trygghet vinner alla på i längden. Avtal mellan parterna är på gång och min förhoppning är att det avtalet kan träffas under 2020. Bostadsbeståndet i Landskrona består till 49 % av hyreslägenheter och uthyrningsgraden är generellt god. Nu behöver vi öka utbudet av bostads- och äganderätter så att vi får bättre balans mellan olika upplåtelseformer. Det kommer att ge ytterligare tillfällen för inflyttning.

 

SAMARBETE FÖR BÄTTRE TRYGGHET VINNER ALLA PÅ I LÄNGDEN

 

Landskrona centrum är arkitektoniskt vackert och välskött. Generellt råder konsensus kring hur det ska utvecklas vidare. Tillsammans med fastighetsägargruppen diskuterar vi hur centrum kan fyllas med mer innehåll. Detaljhandeln måste komma igång bättre och vi gör en analys av restaurangutbudet för att ta reda på om det har förutsättningar att utvecklas. En av Landskrona Stadsutvecklings viktigaste uppgifter är att driva samverkan mellan stad, fastighetsägare och företagare. De flesta av oss delar samma vision av en vital stadskärna med blomstrande verksamheter, levande handel, bostäder och ett rikt kulturutbud. Samspelet mellan stadens olika roller är så viktigt för Landskronas utveckling framåt och det prioriteras alltid i vårt utvecklingsarbete.

 

DETALJHANDELN I CENTRUM MÅSTE KOMMA IGÅNG BÄTTRE

 

Jag vill avsluta med att tacka kollegor, företag, verksamheter och människor som bor här i Landskrona för ett bra 2019. Vi har lagt en stabil grund som ger goda förutsättningar för att allt det vi planerar nu kan bli verklighet. Min övertygelse är att 2020 blir året då allting händer.

 

Landskrona i februari 2020

Lars Bengtsson
VD Landskrona Stadsutveckling AB