Gemensam kraftsamling utvecklar Landskrona

En lång rad viktiga insatser i Landskrona har börjat ge resultat. Med gemensam kraftsamling och målinriktat arbete utvecklar vi steg för steg Landskrona till en attraktiv, hållbar och hälsosam stad för alla som vistas här.

Stark tillväxt och goda förutsättningar

Landskrona är en stad med höga ambitioner i en region med stark tillväxt och goda förutsättningar. Staden ligger i ett logistiskt nav för såväl landtrafik som sjötrafik och har flera starka industrier och tillverkningsföretag. Med havet i väster, vacker omgivande natur, närhet till storstäder och en växande arbetsmarknad inom räckhåll i hela Greater Copenhagen är Landskrona en attraktiv stad att investera, bo, verka och leva i.

Sedan starten 2013 har resultaten av arbetet med Landskrona Stadsutvecklings prioriterade mål utgjort en stor del av stadens goda resultat. Under 2019 har bolaget under ledning av Lars Bengtsson arbetat med att blåsa ny luft i flera av de faktorer som tidigare legat till grund för bolagets och stadens framgångar. Fokus har legat på Landskrona Stadsutvecklings uppgift att med ny kraft återuppta arbetet med uthyrning. Genom avyttring och utveckling av de dotterbolag som finns kvar har man under hösten förstärkt arbetet med förhyrning och fortsatt samverkan med bolagets fastighetsägare.

En tryggare stad

Man har också identifierat nya centrala projekt som ytterligare förstärker tryggheten i stadens olika områden. Fastighetsägare som inte sköter sitt fastighetsbestånd på ett godtagbart sätt är oacceptabelt ur ett individ- och samhällsperspektiv. Genom fortsatt dialog med invånare och fastighetsägare i Landskrona skapas goda möjligheter att tillsammans forma en tryggare stad.

Vi ser att Landskrona Stadsutvecklings arbete gör skillnad och ger resultat. Utbetalt försörjningsstöd minskar. Nybyggnation och försäljning av bostadsrätter går fortsatt bra. Balansen mellan olika upplåtelseformer ökar sakta men säkert.

Allt fler företag och verksamheter väljer att etablera sig i Landskrona. Det pågår löpande dialog med flera intressenter om att etablera handel och annan verksamhet i innerstaden. Utmaningen är att åstadkomma ökad trygghet, liv och rörelse i centrum under dygnets alla timmar. Landskrona Stadsutveckling fortsätter aktivt arbeta för att utveckla innerstaden till en attraktiv och levande stadsdel för boende, besökare och näringsverksamheter.

Växande stad

Landskrona Stadsutveckling har som mål att Landskrona ska bli ett naturligt val för människor som vill ha ett gott liv i en välskött och växande stad. Det är en av utgångspunkterna för bolaget. Landskrona Stadsutveckling kommer även fortsättningsvis vara drivande i arbetet med stadsförnyelse, upprustning och hållbar utveckling av Landskrona.

Med gemensam kraftsamling och målinriktat arbete utvecklar vi steg för steg Landskrona till en attraktiv, hållbar och hälsosam stad.

// Christian Alexandersson | Stadsdirektör Landskrona